Bål og afbrændinger

I henhold til affaldsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 224 af 8. marts 2019) er afbrænding af affald som udgangspunkt forbudt. Miljøafdelingen kan dog i sit affaldsregulativ godkende, at borgere og grundejere må afbrænde i bestemte tilfælde.
Yderligere information kan du få ved at rette henvendelse til miljøafdelingen i din kommune.

Læs mere her: http://brs.dk/forebyggelse/brand/Documents/Grill_baal_og_ukrudtsbraender_folderA4.pdf

Markafbrænding
Markafbrændinger er som udgangspunkt ikke tilladt.

Du må dog afbrænde:

 • Halm fra frøgræsser på arealer, hvor afgrøden skal dyrkes det følgende år.
 • Mindre spild af halm i forbindelse med presning, herunder fejlbundne halmballer.
 • Halm der har været anvendt til overdækning og lignende

Det er endvidere tilladt at:

 • Afbrænde våde halmballer.
 • Afbrænde halm på Venø og Fur.

Øvrige markafbrændinger er ikke tilladt i henhold til bekendtgørelse om forbud mod markafbrændinger af halm mv. af 7. december 2015.
Inden afbrænding påbegyndes, skal politiet informeres via 114.

Bål (ikke affald/haveaffald)

Du kan uden tilladelse:

 • Afbrænde bål af tørt træ på indrettede bålpladser.
 • Afbrænde tørt haveaffald/træ sankthansaften.
 • Afbrænde haveaffald i perioden 1. december til 1. marts i områder udenfor byzone og sommerhusområder.
 • Lave havebål samt anvende bålfade og grill, hvis det kan gøres uden at genere naboerne.

Gode råd:

 1. Afbrændingen skal være under konstant opsyn af en voksen.
 2. Røgen må ikke være til ulempe for trafikken.
 3. Sod og røg må ikke være til gene for naboer eller andre.
 4. Al ild skal slukkes ved afbrændingens afslutning.
 5. Afbrændingen må ikke medføre risiko for brandspredning.
 6. Hav altid slukningsredskaber tilgængelige inden du begynder afbrændingen f.eks. haveslange, branddasker, skovle eller lignende.
 7. Du skal sikre, at afstandskravene er overholdt og evt. brandbælter er etableret.
 8. Påbegynd afbrændingen mod vinden.
 9. Lav ikke bål i stærk blæsevej – og stands straks afbrændingen, hvis det blæser op.