Afbrænding / Brug af åben ild

Afbrænding af affald, herunder haveaffald, bygningsaffald mv. er som udgangspunkt ikke tilladt.
Affald skal afleveres på genbrugspladserne til sikker og miljørigtig behandling. Der findes dog lempelser for visse erhverv.
Du finder de specifikke regler for afbrænding på din kommunes hjemmeside:

Gartnerier, ansvarlige for naturplejeaktiviteter m.v. må afbrænde eget haveaffald, parkaffald og haveaffaldslignende affald på lokaliteten, hvor affaldet er frembragt.

Landbrug of skovbrug må afbrænde træstød og hugstaffald i sammenhængende bevoksninger af skovtræarter på mindst 0,5 ha og mindst 20 meters bredde. Herunder grenaffald fra én eller fler-rækkede læhegn. Afbrænding kan finde sted hele året.

 

Naturpleje

Naturpleje i form af afbrænding kræver tilladelse fra kommunen.

 

Markafbrænding

Markafbrændinger er som udgangspunkt ikke tilladt.

Du må dog afbrænde:

 • Halm fra frøgræsser på arealer, hvor afgrøden skal dyrkes det følgende år.
 • Mindre spild af halm i forbindelse med presning, herunder fejlbundne halmballer.
 • Halm der har været anvendt til overdækning og lignende

Det er endvidere tilladt at:

 • Afbrænde våde halmballer.
 • Afbrænde halm på Venø og Fur.

 

Bål (ikke affald/haveaffald)

Private må uden tilladelse:

 • Afbrænde bål af tørt træ på indrettede bålpladser (hyggebål).
 • Lave havebål samt anvende bålfade og grill, hvis det kan gøres uden at genere naboerne.

God råd ved bål:

 1. Placer bålstedet i sikker afstand til brandbart græs og nåletræer
 2. Afbrændingen skal være under konstant opsyn af en voksen
 3. Sod og røg må ikke være til gene for trafik, naboer eller andre
 4. Al ild skal slukkes ved afbrændingens afslutning
 5. Afbrændingen må ikke medføre risiko for brandspredning
 6. Hav altid slukningsredskaber tilgængelige inden du begynder afbrændingen f.eks. haveslange, branddasker, skovle eller lignende
 7. Du skal sikre, at afstandskravene er overholdt og evt. brandbælter er etableret
 8. Lav ikke bål i stærk blæsevej – og stands straks afbrændingen, hvis det blæser op

Ved hård vind (10,8-13,8 m/sek.) eller højere vindhastigheder, er det forbudt at tænde bål, med mindre kommunen har givet tilladelse. I perioder med tørke kan de enkelte kommuner desuden indføre afbrændingsforbud. Tjek derfor altid din kommune for at se, hvad der gælder, dér hvor du bor.

 

Ukrudtsbrænder

Ukrudtsbrændere er hvert år skyld i mange brande.

Brug derfor kun ukrudsbrænderen når planter og jord er fugtig, og det ikke blæser. Tag haveslangen eller en vandkande med rundt så du hurtig kan slukke, hvis der opstår ild.