Brandfarlige væsker i hjemmet

I hjemmene anvendes brandfarlige væsker til forskellige formål. Benzin, sprit, fortynder og acetone (neglelakfjerner) er blandt de mest brandfarlige, og derfor skal man være særlig forsigtig ved brug af disse væsker. Herefter følger væsker som terpentin, sprinklervæske, petroleum, lampeolie og tændvæske til grillen. Diesel og fyringsolie er også brandfarlige, men antændes ikke lige så let som de øvrige omtalte væsker.
Når du køber en brandfarlig væske, skal det fremgå af emballagen, at den er brandfarlig.

Vidste du at:

 • Det er dampene fra en væske, der brænder.
 • Brandfaren opstår lige så snart, låget tages af en beholder med en meget brandfarlig væske.
 • Dampene normalt er tungere end luft og ophobes ved gulvet.
 • Elektriske apparater kan antænde brændbare dampe.

Læs mere her:
http://brs.dk/forebyggelse/brand/forsigtighed/Documents/Folder_brandfarlige_vaesker_i_hjemmet.pdf

Opbevaring
Reglerne for opbevaring af brandfarlige væsker afhænger af de konkrete forhold. Men der er nogle hovedregler, som du skal følge.
Hvis du opbevarer mindre end 25 liter af de mest brandfarlige væsker, stilles der ingen krav.
Udendørs må du også opbevare op til 25 liter af de mest brandfarlige væsker.
Fyringsolie opbevares nogle steder i tanke over jorden. En sådan tank må være op til 6000 liter uden, at der stilles særlige krav til brandsikring.
I etageejendomme må man opbevare op til 25 liter af de mest brandfarlige væsker i hver lejlighed.

I tilfælde af brand
Brændende væsker slukkes med f.eks. et brandtæppe eller med sand/jord/grus. En pulverslukker kan også anvendes. Sluk aldrig med vand medmindre, at det fremgår af etiketten på emballagen.
Opstår der ild, som ikke umiddelbart kan slukkes, ring 112.
Ved lettere forbrænding – skyl huden med køligt vand, indtil smerterne er væk.
Ved sværere forbrænding eller i tvivlstilfælde – skyl med køligt vand og søg lægebehandling.

Gode råd:

 • Tænk dig om og læs etiketten, inden du skruer låget af beholderen.
 • Sørg for god udluftning.
 • Undgå åben ild, rygning, varme overflader, gnister og tændte el-apparater i umiddelbar nærhed, når du anvender brandfarlige væsker.
 • Behold væskerne i deres originale emballage (med den korrekte mærkning) og sørg for, at alle låg er skruer tæt til.
 • Placer emballager med brandfarlige væsker for sig selv og gerne i et kar eller en balje af ubrændbart materiale, således evt. spild opsamles.
 • Klude med rester af væsker, f.eks. linolie, kan selvantænde. Gør kluden våd, og læg den i en pose. Tryk luften ud af posen, bind en knude på og læg den i en metalbeholder, inden den afleveres som farligt affald på genbrugsstationen.
 • Skure bør have ventilationsåbninger i top og bund. Ventilationen reducerer muligheden for ophobningen af dampe fra f.eks. dunke og bøtter, hvorved risikoen for brand minimeres.
 • Hold brandfarlige væsker væk fra børn.