Bål og afbrændinger

I henhold til affaldsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012) er afbrænding af affald som udgangspunkt forbudt. Miljøafdelingen kan dog i sit affaldsregulativ godkende, at borgere og grundejere må afbrænde i bestemte tilfælde.
Yderligere information kan du få ved at rette henvendelse til miljøafdelingen i din kommune.

Læs mere her: http://brs.dk/forebyggelse/brand/Documents/Grill_baal_og_ukrudtsbraender_folderA4.pdf

Markafbrænding
Markafbrændinger er som udgangspunkt ikke tilladt. Du må dog afbrænde:
– Halm fra frøgræsser på arealer, hvor afgrøden skal dyrkes det følgende år
. Mindre spild af halm i forbindelse med presning, herunder fejlbundne halmballer
– Halm der har været anvendt til overdækning og lignende

Det er endvidere tilladt at:
– Afbrænde våde halmballer
– Afbrænde halm på Venø og Fur

Øvrige markafbrændinger er ikke tilladt i henhold til bekendtgørelse om forbud mod markafbrændinger af halm mv. af 7. december 2015.
Inden afbrænding påbegyndes, skal politiet informeres via 114.

Bål (ikke affald/haveaffald)
Du kan uden tilladelse:
– Afbrænde bål af tørt træ på indrettede bålpladser
– Afbrænde tørt haveaffald/træ sankthansaften
– Afbrænde haveaffald i perioden 1. december til 1. marts i områder udenfor byzone og sommerhusområder
– Lave havebål samt anvende bålfade og grill, hvis det kan gøres uden at genere naboerne

Gode råd
– Afbrændingen skal være under konstant opsyn af en voksen
– Røgen må ikke være til ulempe for trafikken
– Sod og røg må ikke være til gene for naboer eller andre
– Al ild skal slukkes ved afbrændingens afslutning
– Afbrændingen må ikke medføre risiko for brandspredning
– Hav altid slukningsredskaber tilgængelige inden du begynder afbrændingen f.eks. haveslange, branddasker, skovle eller lignende
– Du skal sikre, at afstandskravene er overholdt og evt. brandbælter er etableret.
– Påbegynd afbrændingen mod vinden
– Lav ikke bål i stærk blæsevej – og stands straks afbrændingen, hvis det blæser op